tùy từng xe thanh lý lô xe đủ loại dòng nay có 5 xe 2mau đen tráng giá iboo cụ thể hơn
cảm ơn đả xem tin xe em